Board Members

  

Board of Directors

 

 

 

President                                                                : Hồng Hoàng Nguyễn

 

1st Vice-President (External)                              : Thanh Sơn Vương

 

2nd Vice-President (Internal)                             : Minh Ngô văn

 

Treasurer                                                               : Ngọc Linh Hoàng

 

General Secretary                                                 : Mỹ Kim Nguyễn thị

 

 

 

Advisors    

 

 

 

Cleanliness of the Center                                    : Marilyn Ngọc-Hân Hoàng

 

Maintenance and technical support                : Minh Khương Võ

 

Vo-Vi Jolicoeur youth                                          : Thuyền Quyên Hoàng Ngọc

 

Activities in Quebec                                             : Long Le van et Odette Bolduc

 

Health                                                                      : Ngọc Bảo Hoàng